Smart Future Smart Future

Architecture and Construction

16

Oct'17

Public Lecture with Prof. Arch. Jan Gehl

The world-famous Danish architect Prof. Jan Gehl, Doctor Honoris Causa of Varna Free University spoke during his public lecture about …

Read More

23

May'16

Майсторски клас „Регенерация на модернистични жилищни комплекси“.

На 02.06.2016 г. (четвъртък), от 14.00, в зала УСК 2 катедра “Архитектура и урбанистика” на Варненски Свободен Университет Ви кани …

Read More

19

May'16

Представяне на ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 във Варненски Свободен Университет

На 22.04.2016 (петък), от 11:00 ч. в зала 407 на ВСУ г-н Любо Георгиев, Директор на ONE ARCHITECTURE WEEK, изнесе …

Read More

13

Apr'16

Sustainable transport. Possibilities for bicycle lanes in the contemporary city.

Cycling has an important part to play in making cities more sustainable. It is a quick, healthy, affordable and non-polluting …

Read More

12

Apr'16

ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ИНТЕРМОДАЛНИ ПЪТНИЧЕСКИ КОМПЛЕКСИ

През последните десетилетия самостоятелните сгради на летищата, железопътните, морските/речните и автобусните гари се превръщат в хибридни транспортни комплекси. На-соките за тяхното развитие следва да се търсят в обединяване на потоците на транспортната инфраструктура и на пътниците в една комплексна структура, каквато е интермодалния път-нически комплекс. Най-силно влияние при планирането му оказват следните фактори: тери-ториален обхват на обслужване на пътниците, модалност на транспорта, ситуиране, обемно-пространствена структура, функционално-планова схема, мерки за екологична устойчивост. Тенденциите за развитие на интермодалните пътнически терминали са демонстрирани чрез анализ на два международни проекта, които станаха публично известни през последните три години. Това са: Транзитен център Трансбей (САЩ) и Централна гара Ротердам (Холандия).

Read More