Smart Future Smart Future

“Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса” Лекция на Д-р Ели Мирон – 3 част

Майсторски клас “Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса” Лекция на Д-р Ели Мирон – 3 част
Д-р Ели Мирон е преподавател в Университета Бен-Гурион, Израел. Той работи в областта на управление на знанието и приложението на облачните технологии в бизнес среда. Има над 100 публикации и изследователски проекти. Заедно с преподавателската и изследователска дейност развива и експертно-консултантска дейност към правителството на Израел.В лекцията се третира основно проблемът за Културата на управление на знанието.
Разгледани са последователно: Видовете работници и Културата на управление на знанието. Представени са и проблемите на Културата на управление на знанието. Разгледана е макар и на кратко организационната култура на фирмата. Представена е тезата за промяната в организационната култура. Становището на автора, че промяна в организационната култура следва да се прави от горе на долу.

0 responses on ""Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса" Лекция на Д-р Ели Мирон – 3 част"

Leave a Message