Smart Future Smart Future

Предприемачество и маркетинг

0 STUDENTS ENROLLED

  Уважаеми колеги, целта на курса „Предприемачество и маркетинг“ е да представи по интересен и практически ориентиран начин редица класически и съвременни аспекти на предприемачеството като комплексен социално-икономически феномен и на маркетинга като систематична и неразривна част от съвременната бизнес практика.

  Акцентът е поставен върху разбирането за предприемачеството като индивидуално явление, зависещо предимно от качествата на човека-предприемач, като лична мотивация, ценностна ориентация и интереси, иновативност и креативно мислене, достъп до ресурси и способност за осигуряването на такива, комуникативни умения, лична ефективност (планиране и организиране на времето), умения за решаване на конфликти и работа в екип и др.

  От друга страна, предвид динамиката на средата, в която се развива предприемаческата дейност, чрез различните теми в курса имаме желание да привлечем Вашето внимание към актуални и перспективни сфери за разгръщане на Вашите предприемачески проекти и инициативи, като например: социално предприемачество, технологични стартъпи, open innovations, бизнес модели в креативната индустрия и др.

  Course Reviews

  N.A

  ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

  No Reviews found for this course.

  COMING SOON
  • COMING SOON
  • UNLIMITED ACCESS

  Курсове