Smart Future Smart Future

Course Curriculum

ТЕМА 1
Кратко за историята и политиките на ЕС 00:00:00
Европейски политики Тема 1 - Кратко за историята и политиките на ЕС
Европейски свободи 00:00:00
ТЕМА 2
Области на политики на ЕС 00:00:00
Структурни и Инвестиционни фондове 00:00:00
Тест по ТЕМИТЕ 1 и 2 от курса 00:30:00
ТЕМА 3
Общи политики на ЕС 00:00:00
Най-важните общи политики на ЕС 00:00:00
Институции на ЕС 00:00:00
Тест по ТЕМА 3 от курса 00:01:00
ТЕМА 4
Финансови инструменти, програми и фондове 00:00:00
Национални документи, съблюдаващи прилагането на Европейските политики в България 00:00:00
Тест по ТЕМА 4 от курса 00:30:00
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ
Речник на най-често използваните термини 00:00:00
Интернет ресурси 1 00:00:00

Курсове