Smart Future Smart Future

All posts by д-р арх. Цвета Ангелова Жекова

12

апр'16

ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ИНТЕРМОДАЛНИ ПЪТНИЧЕСКИ КОМПЛЕКСИ

През последните десетилетия самостоятелните сгради на летищата, железопътните, морските/речните и автобусните гари се превръщат в хибридни транспортни комплекси. На-соките за тяхното развитие следва да се търсят в обединяване на потоците на транспортната инфраструктура и на пътниците в една комплексна структура, каквато е интермодалния път-нически комплекс. Най-силно влияние при планирането му оказват следните фактори: тери-ториален обхват на обслужване на пътниците, модалност на транспорта, ситуиране, обемно-пространствена структура, функционално-планова схема, мерки за екологична устойчивост. Тенденциите за развитие на интермодалните пътнически терминали са демонстрирани чрез анализ на два международни проекта, които станаха публично известни през последните три години. Това са: Транзитен център Трансбей (САЩ) и Централна гара Ротердам (Холандия).

Read More