Smart Future Smart Future

Сдружение на младите психолози в България

Петя Събева е председател на Сдружението на Младите психолози в България (http://psychologybg.com/). Сдружението е неправителствена организация, която участва в множество проекти в социалната сфера, лицензирано е от Държавната агенция за закрила на детето и Министерство на труда и социалната политика.

Сдружението предлага на психолозите стажантски програми и обучителни курсове. Много студенти по психология са започнали трудовата си кариера през доброволчество и участие в проекти до заемане на работни позиции в училища и социални институции.

Сдружението на Младите психолози в България е дългогодишен партньор на ВСУ „Черноризец Храбър“, за което Петя Събева бе избрана за член на Настоятелството към катедра „Психология“.